GENEL VEKÂLETNAME

GENEL VEKÂLETNAME YETKİLERİ

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Vergi Dairelerine bu kurumların tüm daireleri ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Konsoloslukları ve tüm yurt dışı temsilcilikleri nezdinde, bilumum bankalar, finans kuruluşları, menkul değerler ve bunların bağlı bulunduğu bilumum birimlerde her türlü iş ve işlemi yapmaya haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye,  Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tesbit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve ahzu kabza sulh ve ibraya, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, murislerimizden kalan vasiyetnameleri açtırmaya, dinlemeye, teslim almaya, teslim ve tesellüm belgelerini imzalamaya, istenecek evrak ve belgeleri imzalamaya, ibraza, vasiyeti tenfiz etmeye, CMUK’nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, kabul veya redde mezun ve yetkili olmak üzere  İstanbul Barosu’na 25974 sicil no ile kayıtlı, 48817153742 TC Kimlik Nolu ve KARTAL Vergi Dairesine bağlı Adalet İs Merk. Kemalpaşa Cad. Gümüşhane Sk. No:1 K:2 D:5 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Avukat MELEK ÖZSOY ile yanında çalışan İstanbul Barosu’na 42269 sicil no ile kayıtlı, 48814153802 TC Kimlik Nolu Av.ESİN ÖZSOY TURAN ve 45748 sicil no ile kayıtlı,48811153966  TC Kimlik Nolu Av.ERSİN ÖZSOY yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin edildi.

 

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :…………………………………………………………