MİRAS/TAKSİM/VERASET VEKALETNAME

VEKİL EDENLER                  :

VEKİL OLAN               : İstanbul Barosu Avukatlarından                                            

İkibinonüç yılı Temmuz ayının …………günü …………2014

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben BEYOĞLU… NOTERİ …………………………İSTANBUL adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı ………………………………….., ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı …………………………………,    ve ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı…………………………………. bir vekaletname düzenlenmesini istedi.

Kendilerini yukarıda yazılı belge ile tanıdığım gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu anladım.

Bunun üzerine vekâlet verenler şu suretle söze başladı:

İNTİKALE İLİŞKİN YETKİLER

Bilcümle muris ve murisi evvellerimizin vukuu vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla bana intikal eden veya edecek Yurt içi ve Yurt dışı dâhilinde bulunan bilumum taşınır ve taşınmaz mallardaki hak ve taşınmaz hisselerinin tamamını, mirasçılık belgelerine ve/veya …. … Noterliğinin ….. yevmiye nolu evrakı ile yaptığımız miras taksim sözleşmesine göre adıma intikal ettirmeye veya tescillerini yaptırmaya, bu sözleşmedeki irademize uygun şekilde yeni sözleşmeleri tanzime ve infaza, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürü ve ya yetkili memuru huzurunda namına intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defterini ve sicilini, imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgi mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, vukuatlı nüfus kayıt örneklerini çıkarttırmaya, nüfus müdürlüklerindeki işlemleri takip ve neticelendirmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken belli kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, dilediği şekil ve şartlarla ifraz, tefrik, tevhit, parselasyon ve miras dolayısı ile her türlü taksim sözleşmeleri yapmaya, taksim sözleşmelerini tashihe, değiştirmeye, maddi hatalar var ise düzeltmeye, amaca uygun biçimde ve dilediği şekilde yeni sözleşmeler yapmaya, taksim sözleşmesi gereğince yapılacak işlemlerin tamamını intaca, gerektiğinde taşınmazları hisselere bölerek taksim sözleşmesindeki oranlara uygun olarak bu hisseleri ilgilileri adına tescile, veraset ilamı talebinde bulunmaya, taksim sözleşmesinin infazı için gerekli her türlü işlemleri yapmaya, mülkiyeti hazineye, belediyeye ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerindeki zilyetlik ve mülkiyet haklarımızın da tıpkı tapu dairelerinde olduğu gibi adımıza devrine, intikaline, tesciline, tahsisine, zilyetlik haklarımızın mülkiyete dönüştürülmesine, mülkiyete dönüştükten sonra ilgilileri adına tesciline, kat mülkiyeti olmayan taşınmazlara kat mülkiyeti talep etmeye, arsa vasfında bulunan taşınmazlar üzerindeki bina ve daire şeklindeki taşınmazları bağımsız bölümler olarak tescile, binalarımıza iskan çıkarmaya, gerekli vergi ve harçlarını ödemeye, iadesini talep ve kabule, trafik tescil müdürlüklerinde yapılacak işlemleri intaca, tecile, terkine, vergi ve diğer hukuki ve mali mükellefiyetleri yerine getirmeye ve ödemeye, iade talebine ve kabule, vasiyetnamenin iptali ve mirasın reddi davaları açmaya, taksim davaları açmaya, taksim sonucu adıma isabet etmiş veya edecek taşınmazların tapu sicilinde tescil işlemlerini yaptırmaya, şüyuun idamesine veya izalesine, şufa hakkımı kullanmaya veya bu hakkımdan feragate, izaleyi şüyu talebinde bulunmaya, kayyım ve vesayet davaları açmaya, terekenin tespitini istemeye, keşfe, bilirkişi incelemesi yaptırmaya, payıma isabet ederek bankalarda ve sair kuruluşlarda bulunan tüm menkul eşyayı ve nakit varlıkları tahsile……….. ve intaca, yukarıda bahsi geçen yetkilere dayanarak yapacağı tüm işlemeleri geri almaya, feragate, sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu hususlara ilişkin olarak dahi imzalanması gereken tüm evrak ve belgeleri dahi tanzim ve imzalamaya……………………………..

GENEL VEKÂLETNAME YETKİLERİ

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Vergi Dairelerine bu kurumların tüm daireleri ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Konsoloslukları ve tüm yurt dışı temsilcilikleri nezdinde, bilumum bankalar, finans kuruluşları, menkul değerler ve bunların bağlı bulunduğu bilumum birimlerde her türlü iş ve işlemi yapmaya haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye,  Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tesbit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve ahzu kabza sulh ve ibraya, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, murislerimizden kalan vasiyetnameleri açtırmaya, dinlemeye, teslim almaya, teslim ve tesellüm belgelerini imzalamaya, istenecek evrak ve belgeleri imzalamaya, ibraza, vasiyeti tenfiz etmeye, CMK’nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, kabul veya redde mezun ve yetkili olmak üzere  …. Barosu’na …. sicil no ile kayıtlı ….. TC Kimlik Nolu ve …. Vergi Dairesine bağlı ….. mukim Avukat İstanbul Barosu’na 25974 sicil no ile kayıtlı, …………… TC Kimlik Nolu ve KARTAL Vergi Dairesine bağlı Adalet İs Merk. Kemalpaşa Cad. Gümüşhane Sk. No:1 K:2 D:5 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Avukat MELEK ÖZSOY ile yanında çalışan İstanbul Barosu’na 42269 sicil no ile kayıtlı, …………… TC Kimlik Nolu Av.ESİN ÖZSOY TURAN ve 45748 sicil no ile kayıtlı, ……………  TC Kimlik Nolu Av.ERSİN ÖZSOY yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :…………………………………………………………