ÖZEL VEKALETNAME  

ÖZEL (VERASET-İNTİKAL/SATIŞ) VEKALETNAME  

Beni temsilen bilcümle muris (*) ve muris evvellerimin vuku vefatı ile ] diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek [T.C ……………dahilindeki bilumum taşınmazlardaki / (**) ] ve taşınır mallardaki hak ve hisselerimi ve taşınmaz hisselerimin tamamını veya bir kısmını, mirasçılık belgelerine göre adıma intikal ettirmeye ve tescillerini yaptırmaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürlüğü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda namıma intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgili mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri imzaya, [Beni temsilen bilcümle muris(*) ve muris evvellerimin vuku vefatı ile ] diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek [T.C ……………dahilindeki bilumum taşınmazlardaki/ (**) ] bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını intikalden önce veya sonra dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak [dilediğine(***)] satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza

davaları açmaya, taksim sonucu adıma isabet etmiş veya edecek taşınmazların tapu sicilinde tescil işlemlerini yaptırmaya, şüyuun idamesine veya izalesine, şufa hakkımı kullanmaya veya bu hakkımdan feragate, izaleyi şüyu talebinde bulunmaya, kayyım ve vesayet davaları açmaya, terekenin tespitini istemeye, keşfe, bilirkişi incelemesi yaptırmaya, payıma isabet ederek bankalarda ve sair kuruluşlarda bulunan tüm menkul eşyayı ve nakit varlıkları tahsile……….. ve intaca, yukarıda bahsi geçen yetkilere dayanarak yapacağı tüm işlemeleri geri almaya, feragate, sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu hususlara ilişkin olarak dahi imzalanması gereken tüm evrak ve belgeleri dahi tanzim ve imzalamaya

ÖZEL (TAŞINMAZ SATIŞ) VEKALETNAME

 

Beni temsilen sahibi ve hissedarı bulunduğum ………….taşınmazdaki (*) ] bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği kişi veya kişilere dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya (**) birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu’na Barosu’na 25974 sicil no ile kayıtlı, 48817153742 TC Kimlik Nolu ve KARTAL Vergi Dairesine bağlı Adalet İs Merk. Kemalpaşa Cad. Gümüşhane Sk. No:1 K:2 D:5 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Avukat MELEK ÖZSOY ile yanında çalışan İstanbul Barosu’na 42269 sicil no ile kayıtlı, 48814153802 TC Kimlik Nolu Av.ESİN ÖZSOY TURAN ve 45748 sicil no ile kayıtlı,48811153966  TC Kimlik Nolu Av.ERSİN ÖZSOY yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :………………………………………………

 

her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yetkili ve mezun olmak üzere      İstanbul Barosu’na 25974 sicil no ile kayıtlı, 48817153742 TC Kimlik Nolu ve KARTAL Vergi Dairesine bağlı Adalet İs Merk. Kemalpaşa Cad. Gümüşhane Sk. No:1 K:2 D:5 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Avukat MELEK ÖZSOY ile yanında çalışan İstanbul Barosu’na 42269 sicil no ile kayıtlı, 48814153802 TC Kimlik Nolu Av.ESİN ÖZSOY TURAN ve 45748 sicil no ile kayıtlı,48811153966  TC Kimlik Nolu Av.ERSİN ÖZSOY yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin edildi.

 

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :…………………………………………………………

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKÂLETNAME(miras/taksim/veraset vs)

 

VEKİL EDENLER                  :

VEKİL OLAN               : İstanbul Barosu Avukatlarından

AVUKAT 45748 ERSİN ÖZSOY                                               

İkibinonüç yılı Temmuz ayının …………günü …………2014

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben BEYOĞLU… NOTERİ …………………………İSTANBUL adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı ………………………………….., ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı …………………………………,    ve ………………. adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen   ……………………….TC kimlik numaralı…………………………………. bir vekaletname düzenlenmesini istedi.

Kendilerini yukarıda yazılı belge ile tanıdığım gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu anladım.

Bunun üzerine vekâlet verenler şu suretle söze başladı:

İNTİKALE İLİŞKİN YETKİLER

Bilcümle muris ve murisi evvellerimizin vukuu vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla bana intikal eden veya edecek Yurt içi ve Yurt dışı dâhilinde bulunan bilumum taşınır ve taşınmaz mallardaki hak ve taşınmaz hisselerinin tamamını, mirasçılık belgelerine ve/veya Beyoğlu … Noterliğinin ….. yevmiye nolu evrakı ile yaptığımız miras taksim sözleşmesine göre adıma intikal ettirmeye veya tescillerini yaptırmaya, bu sözleşmedeki irademize uygun şekilde yeni sözleşmeleri tanzime ve infaza, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürü ve ya yetkili memuru huzurunda namına intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defterini ve sicilini, imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgi mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, vukuatlı nüfus kayıt örneklerini çıkarttırmaya, nüfus müdürlüklerindeki işlemleri takip ve neticelendirmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken belli kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, dilediği şekil ve şartlarla ifraz, tefrik, tevhit, parselasyon ve miras dolayısı ile her türlü taksim sözleşmeleri yapmaya, taksim sözleşmelerini tashihe, değiştirmeye, maddi hatalar var ise düzeltmeye, amaca uygun biçimde ve dilediği şekilde yeni sözleşmeler yapmaya, taksim sözleşmesi gereğince yapılacak işlemlerin tamamını intaca, gerektiğinde taşınmazları hisselere bölerek taksim sözleşmesindeki oranlara uygun olarak bu hisseleri ilgilileri adına tescile, veraset ilamı talebinde bulunmaya, taksim sözleşmesinin infazı için gerekli her türlü işlemleri yapmaya, mülkiyeti hazineye, belediyeye ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerindeki zilyetlik ve mülkiyet haklarımızın da tıpkı tapu dairelerinde olduğu gibi adımıza devrine, intikaline, tesciline, tahsisine, zilyetlik haklarımızın mülkiyete dönüştürülmesine, mülkiyete dönüştükten sonra ilgilileri adına tesciline, kat mülkiyeti olmayan taşınmazlara kat mülkiyeti talep etmeye, arsa vasfında bulunan taşınmazlar üzerindeki bina ve daire şeklindeki taşınmazları bağımsız bölümler olarak tescile, binalarımıza iskan çıkarmaya, gerekli vergi ve harçlarını ödemeye, iadesini talep ve kabule, trafik tescil müdürlüklerinde yapılacak işlemleri intaca, tecile, terkine, vergi ve diğer hukuki ve mali mükellefiyetleri yerine getirmeye ve ödemeye, iade talebine ve kabule, vasiyetnamenin iptali ve mirasın reddi davaları açmaya, taksim