TAŞINMAZ SATIŞ VEKALETNAME

ÖZEL (TAŞINMAZ SATIŞ) VEKALETNAME

 

Beni temsilen sahibi ve hissedarı bulunduğum ………….taşınmazdaki (*) ] bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği kişi veya kişilere dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya (**) birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu’na Barosu’na 25974 sicil no ile kayıtlı, ……………TC Kimlik Nolu ve KARTAL Vergi Dairesine bağlı Adalet İs Merk. Kemalpaşa Cad. Gümüşhane Sk. No:1 K:2 D:5 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Avukat MELEK ÖZSOY ile yanında çalışan İstanbul Barosu’na 42269 sicil no ile kayıtlı, ………… TC Kimlik Nolu Av.ESİN ÖZSOY TURAN ve 45748 sicil no ile kayıtlı,…………. TC Kimlik Nolu Av.ERSİN ÖZSOY yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :………………………………………………

 

her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yetkili ve mezun olmak üzere      İstanbul Barosu’na 25974 sicil no ile kayıtlı, …………TC Kimlik Nolu ve KARTAL Vergi Dairesine bağlı Adalet İs Merk. Kemalpaşa Cad. Gümüşhane Sk. No:1 K:2 D:5 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Avukat MELEK ÖZSOY ile yanında çalışan İstanbul Barosu’na 42269 sicil no ile kayıtlı, ……….TC Kimlik Nolu Av.ESİN ÖZSOY TURAN ve 45748 sicil no ile kayıtlı,…..  TC Kimlik Nolu Av.ERSİN ÖZSOY yetkili ve mezun olmak üzere vekil tayin edildi.

 

VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :…………………………………………………………