VEKALET BİLGİLERİ

T.C. yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra ve iflas daireleri ile TMFS dahil olmak üzere tüm kamu ve özel kurumlarda adımıza ihalelere katılmaya, pey sürmeye, sürülen pey’i iade almaya, ihale işlemlerini neticelendirmeye, ihale sonucu adımıza intikal edecek menkul ve gayrimenkullerin ilgili kurumlarda adımıza intikali için bilcümle işlemleri yapmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik, ve azle, çek yaprak bedeli almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, şikayetten vazgeçmeye, temyizden feragate, temyizden feragati kabule, Adli sicilden sabıka kaydımı çıkarmaya, , ilgili nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıtlarımı talep etmeye, gerekli belgeleri imzalamaya,HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya,  Arabulculuk başvurusunda bulunmaya,belirlemeye toplantılarında temsil etmeye arttırma  ve azalmaya tutanakları imzaya, yine İİK’nın ilgili maddeleri uyarınca Konkordato talep edebilme, Konkordato ile ilgili tüm hukuki sürecin takibini yürütmeye adımıza imzaya Arb. Av. Melek ÖZSOY yetkilidir.

Esentepe mah milangaz cad.vizyon kartal a1 blk  K 24-25 D 129 KARTAL/İSTANBUL  adresindeki, 48817153748 TC. KİMLİK NO: İstanbul Barosu 25974 sicil numarasıyla kayıtlı Av.Arb.Melek ÖZSOY– İstanbul Barosu 42269 sicil numarasıyla kayıtlı TC.KİMLİK NO:48814153802 olan AvEsin ÖZSOY TURAN  – TC KİMLİK NO48811153966 İstanbul Barosu 45748 sicil numarasıyla kayıtlı, Av. Ersin ÖZSOY birlikte yada ayrı ayrı olmak üzere tarafımdan vekil tarafımından tayin edildi.